Privacy statement Laus en Koudstaal Advocaten 

Laus & Koudstaal Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Laus en Koudstaal Advocaten verwerkt.
 

Laus & Koudstaal Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Laus & Koudstaal Advocaten veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Laus & Koudstaal Advocaten.
 

Laus & Koudstaal Advocaten verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden, niet zijnde limitatief:
 

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke procedures)

 • innen van declaraties

 • advisering, bemiddeling en verwijzing

 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

 • marketing- en communicatie activiteiten

 • werving en selectie (sollicitatie) 
   

Laus & Koudstaal Advocaten verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
 

 • volledige voor- en achterna(a)m(en)

 • geboortedatum en –plaats

 • adresgegevens (post- en/of verblijfadres)

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • identiteitsgegevens
   

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Laus en Koudstaal Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. 

Laus & Koudstaal Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
 

 • wettelijke verplichting

 • uitvoering van een overeenkomst

 • verkregen toestemming van betrokkene(n)

 • gerechtvaardigd belang
   

Laus & Koudstaal advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening net inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Laus & Koudstaal Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Laus & Koudstaal Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Laus & Koudstaal Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Laus & Koudstaal Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.
 

Laus & Koudstaal Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Laus & Koudstaal Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Laus & Koudstaal Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Laus & Koudstaal Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor bestemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar ons algemene emailadres: mail@lauskoudstaal.nl en de verzoeken kunt u richten aan mr. M. Koudstaal. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Laus & Koudstaal Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Laus & Koudstaal Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
 

Op de website(s) van Laus & Koudstaal Advocaten zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Laus & Koudstaal Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.
 

Laus & Koudstaal Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Laus & Koudstaal Advocaten verkocht aan derden. 

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Laus & Koudstaal Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Laus & Koudstaal Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken. 
 

De website van Laus & Koudstaal Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Laus & Koudstaal Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor is omschreven. Laus & Koudstaal Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. 
 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.
 

Op de website(s) biedt Laus & Koudstaal Advocaten een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door eenieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan bij Laus & Koudstaal Advocaten worden ingediend. Laus & Koudstaal Advocaten is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Laus & Koudstaal Advocaten dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.    
 

Laus & Koudstaal Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Laus & Koudstaal Advocaten gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).
 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. M. Koudstaal van Laus & Koudstaal Advocaten. 
 

Dit privacy statement is vastgesteld op 15 december 2020 

© 2021 Laus & Koudstaal Advocaten