Algemene Voorwaarden

 

Laus & Koudstaal Advocaten is een maatschap die (mede) besloten (praktijk-) vennootschappen omvat.

Alle opdrachten van cliënten (nader te noemen: opdrachtgevers) worden aan Laus & Koudstaal Advocaten verstrekt. Uitsluitend de maatschap in de samenstelling van vennoten, zoals deze bestond ten tijde van het aangaan van de overeenkomst met opdrachtgever, geldt als enige wederpartij van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Laus & Koudstaal Advocaten ten behoeve van de opdrachtgevers.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Laus & Koudstaal Advocaten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Laus & Koudstaal Advocaten wordend verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Laus & Koudstaal Advocaten zijn verstrekt, heeft Laus & Koudstaal Advocaten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Laus & Koudstaal Advocaten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Laus & Koudstaal Advocaten is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 

Het staat Laus & Koudstaal Advocaten te allen tijde vrij om de personen aan te wijzen die de verleende opdrachten zullen verrichten, in voorkomende gevallen met inschakeling van derden.

De aansprakelijkheid van Laus & Koudstaal Advocaten is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Laus & Koudstaal Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het bedrag gelijk aan het volgens de toepasselijke polisvoorwaarden (onverzekerde) eigen risico.

Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Laus & Koudstaal Advocaten (uit welken hoofde dan ook) beperkt tot het door de maatschap in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte en betaalde honorarium, tot een maximum van Euro 50.000,--. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen, indien deze niet - onder overlegging van alle relevante bewijsstukken - schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Laus & Koudstaal Advocaten binnen één jaar nadat de feiten en omstandigheden waarop opdrachtgever de aanspraak baseert, de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend zijn geworden of redelijkerwijze geworden konden zijn, doch uiterlijk binnen twee jaar na beëindiging van de werkzaamheden door Laus & Koudstaal Advocaten.

Laus & Koudstaal Advocaten is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Laus & Koudstaal Advocaten is gelimiteerd als bepaald in de onderhavige Algemene Voorwaarden ongeacht of er sprake is van vorderingen gebaseerd op deze overeenkomst danwel onrechtmatige daad.

Beperkingen van de aansprakelijkheid ten gunste van Laus & Koudstaal Advocaten strekken ook ten gunste van de leden van de maatschap Laus & Koudstaal Advocaten, de bestuurders van de praktijkvennootschap(pen) (die lid zijn van de maatschap), werknemers, en niet ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Laus & Koudstaal Advocaten. 
 

De opdrachtgever vrijwaart Laus & Koudstaal Advocaten voor alle aanspraken van derden en is op eerste verzoek gehouden aan Laus & Koudstaal Advocaten te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken. 

Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Laus & Koudstaal Advocaten voor de betreffende opdracht vast te stellen uurtarief. Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten (griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, alsmede - indien van toepassing - kosten van derden). Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.). 

Laus & Koudstaal Advocaten is gerechtigd het overeengekomen uurtarief te verhogen op basis van aanpassing van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. Een dergelijke verhoging van het uurtarief kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld en in ieder geval niet gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Laus & Koudstaal Advocaten kan voor de aanvang van de opdracht van de opdrachtgever een voorschotstorting verlangen of tijdens de behandeling een (nader) voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal Laus & Koudstaal Advocaten de werkzaamheden dienen aan te vangen of voort te zetten.

Betaling van de declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan Laus & Koudstaal Advocaten haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is opdrachtgever een vertragingsrente ad 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd vermeerderd met de incassokosten, berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Indien de opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

·       over de eerste Euro 2.950,- 15%

·       over het meerdere tot Euro 5.900,- 10%

·       over het meerdere tot Euro 14.748,- 8%

·       over het meerdere tot Euro 58.990,- 5%

·       over het meerdere 3%
 

Indien Laus & Koudstaal Advocaten aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De opdrachtgever is jegens de door Laus & Koudstaal Advocaten gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Laus & Koudstaal Advocaten en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de 

bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichtte werkzaamheden.

De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. Laus & Koudstaal Advocaten is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. 

 

Laus & Koudstaal Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de Privacy statement van Laus & Koudstaal Advocaten wordt verwezen naar de website www.lauskoudstaal.nl


Deze Algemene Voorwaarden zijn op iedere door Laus & Koudstaal Advocaten aanvaarde of te aanvaarden opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten. 

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en Laus & Koudstaal Advocaten wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, die in dezen als enige bevoegde rechter wordt aangewezen.

© 2021 Laus & Koudstaal Advocaten